Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ordinær generalforsamling 2021

Generalforsamling 8/6-2021 – Glamsbjerg Fritidscenter

 1. Valg af dirigent
  Morten (nr. 50) blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

 2. Formandens beretning
  Det er begrænset, hvad der er har været af aktivitet pga. Covid-19.
  Der er udskiftet nogle nye træer i vænge 3, som var gået ud.
  Efter vi har snakket med kommunen om stien mellem industriområdet og Glenshøjparken, kommer der ikke længere så mange heste og træder stien op.
  Bænkene kunne godt bruge lidt maling. Det er vængernes pligt at få dem malet.

 3. Kassererens aflæggelse af årsregnskabet for 2020. (se regnskab her)

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  - Andreas Winkel (nr. 36)
  - Martin Nielsen (nr. 74)
  - Ulrik Petersen (nr. 78)
  Der var ikke yderligere kandidater og alle blev genvalgt.

 5. Valg af bestyrelsessuppleant
  På valg:
  - Jacob S. Lundgaard (tidl. Nr. 72)
  Der skal vælges en ny suppleant, da Jacob er fraflyttet Glenshøjparken.
  Karsten nr. 39 blev enstemmigt valgt

 6. Valg af revisor og suppleant for denne
  På valg:
  - Henning Axelsen (nr. 71)
  - Suppleant Torben Nielsen (nr. 69)
  Begge blev genvalgt uden modkandidater

 7. Eventuelt.

  - Stien mellem vænge 4 og 5 er i ringe forfatning.
  Der mangler en gadelampe
  Trapperne er i ringe forfatning

  - Fodboldbaner og grønne områder bliver ikke holdt ret godt.
  Kommunen kommer og slår det en gang om måneden. Der opfordres til at bestyrelsen og bebeoerne uafhængigt af hinanden henvender sig til kommunen.

  - Støv fra beton har nr. 24 været belastet af.
  De har rettet henvendelse til kommunen, som har opfordret virksomheden til at vande deres områder, når det er tørt og støver.

  - Dårlig lugt i vænge 4.
  Det er ikke kloaklugt. Det er måske fra PB Foods. Martin er i gang med Kommunen om at finde ud af hvor det kommer fra, så der kan gøres noget ved det.