Grundejerforeningen Glenshøjparken

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2012

Torsdag d. 31. maj 2012 på Glamsbjerg Hotel

Sekretær Ulrik Petersen (nr. 78) bød kort velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, som primært var indkaldt for at få gennemført de vedtægtsændringer, der blev fremlagt på den ordinære generalforsamling d. 26. april 2012.

Desværre er vores formand efterfølgende afgået ved døden, og det overskygger unægtelig det hele.
I perioden fra Peters død og frem til den ny bestyrelse har konstitueret sig, er det Johnny Hansen (nr. 5), der har overtaget formandens forpligtelser, da han er næstformand.
Preben Hansen (nr. 23) er suppleant, og er derfor indtrådt i bestyrelsen. Han har dog intet ønske om at forblive i bestyrelsen, hvorfor der er valg til bestyrelsesposten.

Mindeord for formand Peter Kristiansen (v/ Jean-Paul Perornard – nr. 61)
Det var med stor sorg, vi i grundejerforeningen fik meddelelsen om, at Peter var død

Peter var en mand med mange kasketter, men det er som formand i grundejerforeningen, vi husker ham bedst.

Og Peter var en dygtig formand. Han kom hurtigt ind i grundejerforeningen efter han flyttede hertil og forblev formand frem til hans alt for tidlige og uventede død.
Peter gjorde et stort stykke arbejde med at få Glenshøjparken til at blive et godt sted at bo. Han havde ideerne og tog gerne initiativer til forbedringer og forskønnelse af vores område.
Han var altid opmærksom på forandringer i nabolaget, træer der var dårlige, hunde der var løbet bort, måske fordi han I sit professionelle arbejde var trænet til at observere. For mange af os var det også ganske betryggende, at Peter var landbetjent, for så havde vi ordensmagten tæt på.
Peter var en arbejdsom formand, som havde et stort gåpåmod, som når han ihærdigt forsøgte at minde kommunen deres ansvar for at vedligeholde de grønne arealer. At det var en hård opgave, vidste vi alle i bestyrelsen.

Peter var også en omgængelig person, der fik tingene bragt i orden på en rolig facon. Når medlemmerne ikke havde fået betalt kontingent til tiden eller hvis buskene kom for langt ud på fortovet, så fik han overbragt budskabet på en god og ordentlig måde.

Og så var Peter på alle mulige måder en sejtrækker, der knoklede på. Den energi og det ”drive” er her desværre ikke mere. Vi vil i bestyrelsen nu forsøge at løfte, dér hvor han slap.

Peter deltog i vores generalforsamling d. 26. april 2012. Det var sidste gang, han deltog i foreningens arbejde.

Æret være Peter Kristiansens minde.

 

1. Valg til bestyrelsen
Ole Fischer (nr. 51) blev foreslået af andre beboere i vænge 4, og har efter overvejelse valgt at følge medlemmernes anbefaling. Ole var den eneste, der stillede op og blev valgt uden afstemning.

2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer, der var sendt ud sammen med møde indkaldelsen blev delt rundt og gennem gået en ad gangen.

§ 1 Navn:
Dens hjemsted er Glamsbjerg, Glamsbjerg kommune, Fyn.
Ændres til: Dens hjemsted er Glamsbjerg, Assens kommune, Fyn.
(Ændringen blev enstemmigt vedtaget.)

§ 3 Medlemmer:
Hvert husnummer råder over højst 2 stemmer.
Ændres til: Hvert husnummer råder over 1 stemme.
(Der blev argumenteret både for og imod ændringen, og da man ikke kunne opnå enighed, blev der afholdt afstemning ved håndsoprækning. Der var 8 stemmer for og 6 stemmer imod ændringen, og da der skal være 3/4, der stemmer for, for at ændringen kan gennemføres er forslaget forkastet).


§ 4 Medlemmernes forpligtelser:
Både den tidligere og den nye ejer er forpligtede til at anmelde ejerskifte til foreningens kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, stilling og bopæl samt parcellens postadresse og matr. nr.
Ændres til: Både den tidligere og den nye ejer er forpligtede til at anmelde ejerskifte til foreningens kasserer, og i forbindelse hermed oplyse foreningen om den nye ejers navn, emailadresse, bopæl samt parcellens postadresse.
(Ændringen blev enstemmigt vedtaget.)

§ 6 Generalforsamlingen:
Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages skriftlig varsel til hvert husnummer. Indkaldelsen sendes til medlemmernes faste adresse.
Ændres til: Ordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages skriftlig varsel til hvert husnummer. Indkaldelsen sendes til medlemmernes emailadresse og kun alternativt til deres faste adresse.
(Ændringen blev enstemmigt vedtaget.)

Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling være skriftlig og være formanden for bestyrelsen i hænde senest den 15. februar.
Ændres til: Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, være skriftlig og være formanden for bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Revideret årsregnskab udsendes samtidig med indkaldelsen.
(Der blev argumenteret både for og imod ændringen, og da man ikke kunne opnå enighed, blev der afholdt afstemning ved håndsoprækning. Der var 9 stemmer for og 4 stemmer imod ændringen, og da der skal være 3/4, der stemmer for, for at ændringen kan gennemføres er forslaget forkastet).

På generalforsamlinger kan der for hvert husnummer højest afgives to stemmer, ved hvilket forstås:
Én stemme pr. person ved personligt fremmøde.
Ændres til: På generalforsamlinger kan der for hvert husnummer højest afgives 1 stemme, og dette sker ved personligt fremmøde.
(Dette forslag blev forkastet jfr. afstemning vedr. §3).

Dagsorden til de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Tilføjelse: Valg af referent

3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning

5. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

7. Valg af 1 revisor og 1 suppleant for denne

8. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår

9. Eventuelt

(Denne tilføjelse blev enstemmigt vedtaget)


Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller deklaration for udstykningen Glenshøjparken, fordres af mindst ¾ af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningerne vedtages af mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ændres til: Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægter eller deklaration for udstykningen Glenshøjparken, fordres af mindst 10 af foreningens husstande er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningerne vedtages af mindst ¾ af de afgivne stemmer.
(Ændringen blev enstemmigt vedtaget.)


§ 7 Kontingent:
Kontingent, som betales forud for et år af gangen, skal indbetales til kassereren senest den 1. februar, første gang 1. februar 2003
Ændres til: Kontingent, som betales forud for et år af gangen, og opkræves samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Indbetalingen skal være registreret på foreningens konto inden generalforsamlingen for at medlemmet er stemmeberettiget.
(Ændringen blev enstemmigt vedtaget.)

§ 9 Medlemskartotek:
Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysning om medlemmernes navne og adresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren enhver adresseforandring.
Ændres til: Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysninger om medlemmernes navne, adresser og emailadresser. Medlemmerne oplyser ved indmeldelse deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren enhver ændring af disse oplysninger.
(Ændringen blev enstemmigt vedtaget.)

§ 10 Regnskab:
Tilføjelse:
Revisoren vælges for 1 år ad gangen.
(Denne tilføjelse blev enstemmigt vedtaget)


§ 13 Glamsbjerg antennebrugerforening:

Udgår.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 11.04.1983
Godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 10.05.1983

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 02.04.1986
Godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 10.06.1986

Vedtaget på
Godkendt på teknisk udvalgs møde den 21.06.1995

Vedtaget på
Godkendt på teknisk udvalgs møde den 17.06.1998

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 08.04.2002
Godkendt på teknisk udvalgs møde den 18.11.2002

(bemærk skrivelse udsendt sammen med ref. fra ekstraord. generalforsamling 08.04.02 – ændring af generalforsamling til april)
(Det blev enstemmigt vedtaget at lade denne paragraf udgå).

 

    3. Eventuelt
    Der blev talt op fremtidig opbevaring af foreningens partytelt. Teltet skal skrives på hjemmesiden, så man kan se hvem man skal kontakte og hvad det koster.

Politiskiltene er blevet fjernet, men kun selve skiltet. Stativerne til dem står der endnu. Der blev henstillet til, at disse også skal fjernes af kommunen.

Vedr. træfældning, blev der kort snakket om, at det stadig er planen at fælde træerne i vænge 4 og de sidste (store) træer i vænge 5. Det hele kommer selvfølgelig an på økonomi, og beboernes velvilje til at hjælpe til, og dermed holde udgifterne nede.

Det blev snakket om at de grønne områder, veje osv. ikke bliver holdt særligt pænt i forhold til tidligere. Det skal der snakkes med kommunen om.
Det blev opfordret til, at der skal tages kontakt til kommunen, så vi kan få afstemt hvad vi kan forvente at de gør, samt hvilken kvalitet der er på arbejdet.

Der efterlyses slamsugning af kloakerne i vænge 4 efter der blev repareret fjernvarme.